Registrace

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby starší 15 let (vřele vítáni jsou jak studenti středních a vysokých škol, tak starší amatéři i profesionálové), kteří se musí níže zaregistrovat a v den konání hackathonu se při zápisu identifikovat pomocí OP a stvrdit svůj souhlas se všeobecnými podmínkami a pravidly ochrany majetku a osob. Osoba mladší 18 let se může zúčastnit pouze se souhlasem rodiče, resp. zákonného zástupce, který tento svůj souhlas vyjádří vyplněním a podepsáním tohoto formuláře, který se odevzdává při zápisu.

Každý účastník musí být členem právě jednoho týmu. Týmy by měly mít minimálně 3 členy, nejvíce pak 5 členů. Pokud jste součástí nějakého týmu již v okamžiku registrace, uveďte jeho kódové označení níže v registračním formuláři (můžete se domluvit na libovolném označení týmu, snažte se ale zvolit jedinečné jméno). Z nezařazených jednotlivců se sestaví vhodně složené týmy na začátku akce.

Veškeré výstupy/výsledky soutěže spadající pod zákon č. 121/2000 Sb. (dále autorský zákon) se bezúplatně stanou vlastnictvím příslušného zadavatele, který se zavazuje je zveřejnit pod open-source licencí MIT nebo GPL. Účastník jako autor díla (výstupu/výsledku) bude i nadále oprávněn vykonávat práva k dílu všemi způsoby spolu se zadavatelem. Registrací účastník prohlašuje, že souhlasí s podmínkami uvedenými v tomto odstavci a současně že je autorem díla (tj. výstupu/výsledku soutěže) nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových práv a práva na zveřejnění díla, že používaná data byla získána a použita v souladu s platnými právními předpisy ČR a že dílo svým fungováním neporušuje platné právní předpisy ČR, nezasahuje do práv třetích osob a je v souladu s dobrými mravy.

  Osobní a kontaktní údaje

  Nejvyšší dosažené vzdělání, resp. aktuální studium

  Údaje o zaměstnavateli


  Tým

  Viz druhý odstavec výše uvedených podmínek účasti.

  Poznámky, dotazy a připomínky  Závěrečná ustanovení

  Bez potvrzení následujících dvou bodů nelze tento registrační formulář odeslat.

  Příslušný správce osobních údajů (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) bude zpracovávat údaje v poskytnutém rozsahu pro účely administrace a organizace akce HACKITHON 2022. Ke zpracování dochází na základě smlouvy o poskytování služeb spočívající v organizaci akce. Zásady zpracování osobních údajů správce včetně poučení o Vašich právech při tomto zpracování jsou k dispozici zde.

  Souhlasím se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a případně název školy či zaměstnavatele v seznamu účastníků či vítězů soutěže. AnoNe

  Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů omezených na zprávy spojené s organizací akce.
  AnoNe